คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ของบริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม


บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัท”) ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564   คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมาจากท่าน เนื่องจากบริษัทประกอบกิจการในประเทศไทย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่ภายใต้บังคับและต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย โดยรายละเอียดต่างๆจะอ้างอิงตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

1. เพื่อดำเนินการซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทตามที่ท่านประสงค์ 
2. เพื่อดำเนินการทำสัญญาที่ท่านมีกับบริษัท หรือดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าหรือบริการ การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ หรือดำเนินการในกรณีอื่น ๆ  
3. เพื่อดำเนินการตามสัญญากับคู่สัญญาที่บริษัทจัดจ้างหรือใช้บริการ 
4. เพื่อการรับสมัครงานที่ดำเนินการโดยบริษัท ซึ่งผู้สมัครงานดำเนินการติดต่อเข้ามาด้วยตนเอง หรือเป็นการประกาศรับสมัครภายในบริษัท 
5. เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมอบหมายให้แก่บริษัท 
6. เพื่อพัฒนาแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินการบริการ การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของบริษัท รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์ 
7. เพื่อวัตถุประสงค์ภายในของบริษัทหรือเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์บริษัทแก่บุคคลภายนอก ผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท โดยใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่เก็บรวบรวมจากงานกิจกรรม งานประชุม หรืองานสัมมนาต่าง ๆ ที่บริษัทจัดขึ้น  

ในกรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน บริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ถ้ามีวัตถุประสงค์เพิ่มเติมในการใช้ข้อมูลของท่าน บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติม 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการให้บริการแก่ท่าน บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้  

นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

มาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศนโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564

ช่องทางการติดต่อบริษัท 

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนด โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด และส่งมายังบริษัท รวมทั้งสามารถติดต่อกับบริษัท โดยช่องทางต่าง ๆ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้ 

แผนก : กำกับดูแลสารสนเทศ
อีเมล์ : dxm_ig@deestone.com
โทรศัพท์ : 02-420-0038 ต่อ 541

ช่องทางติดต่อทางไปรษณีย์

บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แผนกกำกับดูแลสารสนเทศ เลขที่ 84 หมู่ 7 ซ.เพชรเกษม 122 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

นโยบายการใช้คุกกี้นี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565