การทดสอบ

จากกระบวนการผลิต ยางทุกเส้นจะถูกส่งต่อไปเพื่อวัดคุณภาพการผลิต ซึ่งจะมีการทดสอบยางในรูปแบบต่าง ๆ กัน โดยทั่วไปจะมีการทดสอบดังนี้คือ

 • ความแข็งแรงของยาง (Plunger Energy) เพื่อทดสอบการรับแรงกดและการหลุดของขอบยาง
 • ความคงทนของยาง (Endurance) เพื่อวัดอายุการใช้งานยางล้อแบบวิ่ง
 • เครื่องวัดค่าแรง (Force Variation Machine) เพื่อตรวจสอบค่าแรงที่กระทำกับยางขณะใช้งานว่ามีค่าตํ่ากว่าที่กำหนดหรือไม่

โดยถ้าหากการทดสอบนั้นมีค่าใดค่าหนึ่งสูงกว่าที่กำหนด จะต้องนำค่าที่บันทึกมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และทำการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้คุณภาพและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคต่อไป ซึ่งยางที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้จะถูกจัดว่าเป็นยางเสีย และจะถูกคัดแยกนำไปทำลายทิ้ง

ส่วนยางที่ได้คุณภาพและมาตรฐานจะทำการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์และกับเข้าคลังสินค้าเพื่อกระจายสู่ผู้บริโภคต่อไป ซึ่งผู้บริโภคสามารถมั่นใจและวางใจใน ดีสโตนได้ เพราะเราได้รับรางวัลเหล่านี้ เป็นเครื่องหมายการรันตีในกระบวนการผลิตและทดสอบ จนยางดีสโตนนั้นสามารถส่งออกขายทั่วโลก

 
มาตรฐานคุณภาพที่ดีสโตนได้รับ
Year 1995
พ.ศ. 2538
 • บริษัท ดีสโตน จำกัดได้รับรางวัล Thailand’s Best 100 Products Awards
 • บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับมาตรฐาน DOT จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
Year 1997
พ.ศ. 2540
 • บริษัท ดีสโตน จำกัดได้รับ มอก. ยางรถยนต์ ประเภทยางรถบรรทุกเล็กและยางรถบรรทุกกลาง
 
Year 1999
พ.ศ. 2542
 • บริษัท ดีสโตน จำกัด ได้รับประกาศนียบัตร รับรองเครื่องหมายมาตรฐาน ISO 9002:1994 จาก TUV NORD
 • บริษัท ดีสโตน จำกัด ได้รับมาตรฐาน E-Mark สำหรับ ยาง Scooter จาก ประเทศเนเธอร์แลนด์
 
Year 2000
พ.ศ. 2543
 • บริษัท ดีสโตน จำกัดได้รับ มอก. ยางในรถบรรทุก
 
Year 2002
พ.ศ. 2545
 • บริษัท ดีสโตน จำกัด ได้รับประกาศนียบัตร รับรองเครื่องหมายมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก TUV NORD
 
Year 2003
พ.ศ. 2546
 • บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับประกาศนียบัตร รับรอง Quality Management System ตาม มาตรฐาน ISO9001:2000 จาก TUV-NORD
 • บริษัท ดีสโตน จำกัด ได้รับมาตรฐาน E-Mark สำหรับ ยางรถโดยสาร จากประเทศเนเธอร์แลนด์
 
Year 2005
พ.ศ. 2548
 • บริษัท ดีสโตน จำกัดได้รับมาตรฐาน E-Mark สำหรับ ยางเพื่อการพาณิชย์ จากประเทศเนเธอร์แลนด์
 
Year 2007
พ.ศ. 2550
 • บริษัท ดีสโตน จำกัดได้รับมาตรฐาน SIRIM จาก ประเทศมาเลเซีย
 
Year 2008
พ.ศ. 2551
 • บริษัท ดีสโตน จำกัดได้รับมาตรฐาน MS 1394:1996 สำหรับ ยางรถจักรยานยนต์ และยางรถบรรทุก จากประเทศมาเลเซีย
 • บริษัท ดีสโตน จำกัด ได้รับ มอก. ยางใน รถจักรยานยนต์
 • บริษัท ดีสโตน จำกัดบริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตร รับรอง Quality Management System ตาม มาตรฐาน ISO9001:2000 จาก TUV-NORD
 • บริษัท ดีสโตน จำกัดได้รับมาตรฐาน E-Mark สำหรับ ยางเรเดียลรถยนต์ จากกลุ่มประเทศยุโรป (EU.)
 
Year 2009
พ.ศ. 2552
 • บริษัท ดีสโตน จำกัดได้รับ มอก. ยาง นอกรถบรรทุกใหญ่
 • บริษัท ดีสโตน จำกัดได้รับมาตรฐาน INMETRO สำหรับ ยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จากประเทศบราซิล
 • บริษัท ดีสโตน จำกัดบริษัท ดีรับเบอร์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตร รับรองเครื่องหมายมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก TUV NORD