ประเภทรถ
ขนาดยาง
INDUSTRIAL LIFT TRUCK
D313[E-4]
ขนาดและคุณสมบัติ
รายละเอียดทั่วไป