การกำกับดูแลกิจการ

เอกสาร ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยง ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ดาวน์โหลด
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดาวน์โหลด
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลด
นโยบายการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดาวน์โหลด
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ดาวน์โหลด
นโยบายคววามรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน ดาวน์โหลด

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัท

  • ไปรษณีย์
    คณะกรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท
    บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท) เลขที่ 84 หมู่ที่ 7 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
  • เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ : 02-420-0038 ต่อ 357
  • อีเมล์ : companysecretary@deestone.com