นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
ของบริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม


    เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.deestone.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบาย
คุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฎิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน ได้อนุญาตให้บริษัท
ใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Cookies คืออะไร
    Cookies คือ Text files ขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลด เพื่อจัดเก็บข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ โดยจะบันทึกลงไปในคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงการใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แล็ปท็อป แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงผ่านทาง
เว็บเบราว์เซอร์ หรือ แอปพลิเคชั่น ได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้จะทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งาน
บริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของท่าน อินเทอร์เน็ต
เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่รองรับคุกกี้ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของตัวเองไม่ให้รับคุกกี้บางประเภทหรือคุกกี้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ นอกจากนี้
ผู้ใช้งานยังสามารถลบคุกกี้เมื่อไรก็ได้ ทั้งนี้หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการใช้โปรแกรมคุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฎิเสธโปรแกรม
ดังกล่าวได้ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

ทำไมจึงต้องใช้ Cookies
    บริษัทใช้คุกกี้เพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของท่าน จะทำให้เราสามารถจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะ
ถูกนำไปเพื่อปรับเว็บไซต์ของเราให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และช่วยให้เรา
นำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับท่านได้ โดยเราอาจศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของท่านในเว็บไซต์เพื่อแสดงถึงโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายบน
เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อ “ทำการตลาด” ผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ท่านอีกครั้ง ในบางจุดเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามในการ
ดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ ตลอดจนถึงการเชื่อมโยงข้อมูล และการ
ประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ประเภทของ Cookies ที่บริษัทใช้
    บริษัทใช้ Cookies ดังนี้ สำหรับ Website ของบริษัท
     คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies):คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ ที่
ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย การจัดการเครือข่ายและการเข้าถึงช้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของ
บริษัทได้ทุกส่วน
     คุกกี้เพื่อการเก็บข้อมูลที่ท่านเลือก (Preferences Cookies):คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านชอบและเลือกไว้เมื่อท่านกลับมา
ใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดึงเนื้อหาหรือการใช้งานที่ท่านเลือกไว้มาแสดงได้ อาทิ ภาษา หรือ ภูมิภาค หรือขนาดตัวอักษรที่
ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
     คุกกี้เพื่อการเก็บข้อมูลที่ท่านเลือก (Preferences Cookies):คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านชอบและเลือกไว้เมื่อท่านกลับมา
ใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดึงเนื้อหาหรือการใช้งานที่ท่านเลือกไว้มาแสดงได้ อาทิ ภาษา หรือ ภูมิภาค หรือขนาดตัวอักษรที่
ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
     คุกกี้สำหรับเก็บสถิติ (Statistics Cookies):คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจน
ช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยบริษัทปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทโดยรวบรวมและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน
ของท่าน และช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัท คุกกี้จะรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ไม่
สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง
     คุกกี้เพื่อการโฆษณาและการตลาด (Advertising Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด เช่น การส่งเสริมทางการ
ขาย วิเคราะห์พฤติกรรมของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆให้เหมาะสม
     คุกกี้เพื่อการวัดผล (Analytics Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน และทำให้เราสามารถ
พัฒนาวิธีการทำงานของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Analytics Cookies จะแสดงให้เราเห็นว่าหน้าใดในเว็บไซต์ที่มีผู้เข้ามาเยี่ยมบ่อยที่สุด ช่วยเรา
บันทึกปัญหาที่ท่านมีกับเว็บไซต์ และแสดงให้เราเห็นว่าการโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร ซึ่งนี่จะทำให้เราเห็นรูปแบบโดยรวมของการ
ใช้งานในเว็บไซต์มากกว่าการใช้งานของบุคคลเพียงคนเดียว
ระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
    มีคุกกี้ 2 ประเภทที่ถูกจัดเก็บไว้
     คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies) จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์
     คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) จะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการจนกระทั่งหมดอายุหรือถูกลบทิ้ง Persistent cookies
สามารถเก็บข้อมูลความสนใจของผู้ใช้บริการทำให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งต่อๆ ไปของผู้ใช้บริการง่ายและใกล้เคียงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ
มากขึ้น
    วิธีปิดการทำงานของคุกกี้
ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลคุกกี้ใน
อนาคต
    สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เมนูการตั้งค่า (Settings) ของแถบเครื่องมือในเบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้งาน
อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราจำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือ
ทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น
ทำอย่างไรจึงจะปฎิเสธและลบคุกกี้ได้
ท่านสามารถเลือกที่จะปฎิบัติหรือปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด บน www.deestone.com ท่านสามารถเลือกคลิกที่ปุ่ม ไม่ยอมรับ ในเว็บไซต์เราได้
ทำอย่างไรจึงจะปฎิเสธและลบคุกกี้ได้
ท่านสามารถเลือกที่จะปฎิบัติหรือปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด บน www.deestone.com ท่านสามารถเลือกคลิกที่ปุ่ม ไม่ยอมรับ ในเว็บไซต์เราได้
     Cookies settings in Chrome
     Cookies settings in Firefox
     Cookies settings in Safari and iOS
     Cookies settings in Internet Explorer
     Cookies settings in Microsoft Edge
     Cookies settings in Chrome for android
     Cookies settings in Chrome for IOS
วิธีการติดต่อเรา
    หากเจ้าของข้อมูลมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้นี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนด สามารถติดต่อกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ
โดยใช้รายละเอียดช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้
แผนก : กำกับดูแลสารสนเทศ
อีเมล์ : DPO@deestone.com
โทรศัพท์ : 02-420-0038 ต่อ 541
ช่องทางติดต่อทางไปรษณีย์
บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แผนกกำกับดูแลสารสนเทศ
เลขที่ 84 หมู่ 7 ซ.เพชรเกษม 122 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้
    เราอาจปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้และเราขอส่งเสริมให้คุณทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะๆเพื่อรับทราบถึงวิธีการใช้คุกกี้ของเรา

นโยบายการใช้คุกกี้นี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565